prev Tábor Jablonečák

Hygienická opatření

Aktuální informace o COVID-19

4. 7. 2021

Příměstské tábory sice nejsou legislativou orgánu ochrany veřejného zdraví upraveny, nejedná se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou. Tyto akce se musí řídit aktuálně platným usnesením vlády a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v dotčených oblastech činnosti. 

V tuto chvíli tedy platí následující:

Ve službách i na kulturních, sportovních a ostatních hromadných akcích nadále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost, k čemuž slouží tzv. systém O-T-N. Lidé se tak před vstupem musí prokázat certifikátem o očkování, platným negativním testem, nebo potvrzením, že v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Potvrzení o všech těchto možnostech je možné stáhnout na stránce ocko.uzis.cz

Plné znění zde: Kulturní, společenské a vzdělávací akce od 26. 6

S ohledem na hladký průběh nástupu a bezpečnost dětí na příměstském táboře Jablonečák 2021 jsme pro všechny účastníky zajistili antigenní testování, které je hrazené jednou za 7 dní ze zdravotního pojištění. (Obdoba testování během školní docházky.)

Zdravotní tým bude v KLUBU NA RAMPĚ OD 7:30 testovat pomocí "šimracího" Singapurského antigenního testu výtěr z kraje obou nosních dírek. Při záchytu onemocnění bude na místě proveden PCR cucací test.

Důležité upozornění:

ŽÁDÁME TESTOVANÉ OSOBY, ABY

30 MINUT PŘED ODBĚREM

·         si nic nestříkali do nosu

·         nepili a nejedli

·         nekouřili a nežvýkali

Na místě bude možné otestovat případné zájemce z rodičů. Tým nabízí také provedení testu na protilátky, který si zájemce platí hotově na místě.

Testování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění při dodržení platných podmínek o nároku na bezplatné testování. 

Výňatek:

Kdo má nárok na hrazený antigenní či PCR test?
Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad.

Jak často mohu na hrazený test?
Pojištěnci se mohou nechat testovat antigenním testem jednou za 7 dní, PCR testem dvakrát do měsíce.
Jako první den se u antigenních testů bere den odběru, další možnost hrazeného testování vzniká osmý den. Nárok na test se odpočítává od posledního testu – v případě, že jsem byl/a testovaný/á antigenním testem 31. května, další nárok mi vzniká osmý den, v tomto případě 7. června.
U PCR testů nezáleží na tom, kdy budou provedené, musí se dodržet počet dvou testů v kalendářním měsíci. Jediné omezení je, že výkon PCR testu lze na jedno rodné číslo vykázat jednou denně.

Náhradou za testování je uznáván platný certifikát.

Výňatek:

Jak získám certifikát, který výsledek mého testu či očkování potvrzuje?

Od 1. června je možné stáhnout certifikát o prodělaném onemocnění, o výsledku negativního testu (jak antigenního, tak PCR testu) a certifikát o prodělaném očkování (jak po první dávce, tak po ukončeném očkování). Certifikáty už jsou v jednotném vzhledu podle Evropské unie.

Na certifikátech jsou uvedené jméno, příjmení a datum narození. Zároveň obsahují QR kód.

Certifikát si stáhnete na portálu https://ocko.uzis.cz/ Na portálu můžete:

  1. vyplnit své rodné číslo a číslo občanského průkazu. Dorazí vám SMS zpráva s kódem, pomocí kterého se přihlásíte. Doporučujeme proto pečlivě uvést a zkontrolovat své telefonní číslo, ať už u očkování či v žádance.
  2. využít elektronickou identitu (např. NIA, MojeID, BankID, OP s čipem apod.). Odkaz k přihlášení do národní identity naleznete také na stránce https://ocko.uzis.cz/.

Certifikát může vytisknout poskytovatel zdravotních služeb, který vakcinaci či test provedl (očkovací místo, praktický lékař, odběrové místo). Certifikát si lze nechat vytisknout pouze po dokončení celého cyklu očkování (nikoliv ihned po první dávce) a je pouze na vyžádání. Preferovaná forma certifikátu je digitální, proto doporučujeme volit stažení certifikátu přes portál https://ocko.uzis.cz/.

Certifikáty dostupné pro děti
Od 8. června mohou svůj certifikát o očkování, prodělaném onemocnění nebo negativním výsledku testu na portálu 
https://ocko.uzis.cz/ získat také děti bez občanského průkazu. Po zadání data narození, e-mailu a telefonní čísla obdržíte ověřovací SMS zprávu. Po přístupu do portálu se zobrazí certifikát. Případně může certifikát vytisknout poskytovatel zdravotních služeb, který vakcinaci či test provedl (očkovací místo, praktický lékař, odběrové místo), avšak pouze po dokončení celého cyklu očkování (nikoliv ihned po první dávce) a pouze na vyžádání.

V plném znění naleznete zde: Nejčastější otázky a odpovědi / CERTIFIKÁT.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizované podmínky pro účast dětí na letních táborech z 16. 6. 2021   

Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021

Výňatek:

Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021

Legislativní rámec

Zotavovací akce pro děti a jiné podobné akce pro děti jsou upraveny § 8 až § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a dále prováděcím právním předpisem vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o zotavovacích akcích“).

Příměstské tábory nejsou legislativou orgánu ochrany veřejného zdraví upraveny, nejedná se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou. Tyto akce se musí řídit aktuálně platným usnesením vlády a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v dotčených oblastech činnosti. 

Zotavovací akce pro děti je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě umožnit získat specifické znalosti nebo dovednosti.   

Jiná podobná akce pro děti je organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než je definována zotavovací akce, tj. akce s počtem do 29 dětí do 15 let nebo s dobou trvání do 5 dnů.

Pořádajícím osobám jiných podobných akcí pro děti se doporučuje postupovat v souladu s povinnostmi uloženými zákonem o ochraně veřejného zdraví zotavovacím akcím pro děti v § 8 až §11, a to včetně ohlášení akce u místně příslušné krajské hygienické stanice a zajištění hygienických požadavků v souladu s vyhláškou o zotavovacích akcích.
V této souvislosti upozorňujeme, že ustanovení § 10 se na jiné podobné akce pro děti, ve spojení s § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví, vztahuje.

Potvrzení o bezinfekčnosti

Potvrzení o bezinfekčnosti v souladu s § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví, které dokládá  pořádající osobě zotavovací akce dítě, se v souvislosti s epidemiologickou situací doporučuje požadovat od všech účastníků akce, tj. vedoucích, instruktorů, personálu kuchyně, personálu zajišťujícího úklid a dalších osob přítomných na akci.  

U dětí potvrzuje informace o bezinfekčnosti písemným prohlášením rodič nebo jiný zákonný zástupce, event. jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den přijetí na akci).

V prohlášení se doporučuje uvést:

  1. že dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, ztráta chuti a čichu atd.,
  2. ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s osobou nemocnou covid-19 nebo jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření,
  3. ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) v zahraničí, v případě, že ano, tak kde.

Lékařský posudek - pobytové akce

Zdravotní způsobilost dítěte k účasti na zotavovací akci ověřuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, jiný poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, vzor lékařského posudku upravuje vyhláška o zotavovacích akcích, platnost posudku je dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že vzhledem k současné epidemiologické situaci bude účast na letním dětském táboře podmíněna doložením negativního výsledku preventivního testu na onemocnění covid-19.

Zaujali jsme Vás?

Ozvěte se
Sundisk provozovna - budova Sundisk provozovna - mapa